Show Summary Details

Page of

PRINTED FROM OXFORD HANDBOOKS ONLINE (www.oxfordhandbooks.com). © Oxford University Press, 2018. All Rights Reserved. Under the terms of the licence agreement, an individual user may print out a PDF of a single chapter of a title in Oxford Handbooks Online for personal use (for details see Privacy Policy and Legal Notice).

date: 08 May 2021

(p. 907) Index

(p. 907) Index

absolute chronology, 6, 7, 8, 12, 24, 86, 139, 151, 168, 177, 416, 483, 743
Absolute Chronology, 18, 130, 168, 177
absolute dating, 21, 179, 459
Abstract Style, 411
Acco, 840, 841
Achaea, 59, 174, 311, 416, 448, 486, 487
Achaea Clauss, 174
Achaeans, 479
Achilles, 476
administration, 71, 116, 117, 120, 143, 144, 146, 150, 151, 152, 154, 155, 158, 246, 272, 292, 295, 320, 321, 322, 325, 330, 331, 332, 342, 343, 347, 350, 360, 367, 396, 418, 435, 436, 484, 499, 500, 512, 524, 534, 535, 540, 588, 619, 681, 700, 701, 745
administrative documents, 71, 117, 118, 430, 434, 498, 562, 564, 588, 591
administrative system, 71, 117, 118, 430, 434, 498, 562, 564, 588, 591
Admonitions of Ipuwer, 822
Adriatic, 106, 419, 694, 893, 897
Aegean, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 31, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 55, 58, 67, 69, 70, 71, 72, 83, 85, 86, 89, 99, 100, 101, 103, 105, 106, 108, 113, 127, 128, 139, 142, 143, 145, 156, 161, 166, 168, 171, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 189, 200, 201, 205, 207, 210, 211, 215, 217, 219, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 239, 240, 243, 244, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 318, 325, 326, 330, 332, 333, 340, 343, 345, 349, 356, 357, 365, 379, 380, 383, 387, 388, 390, 391, 394, 395, 396, 397, 415, 416, 419, 420, 421, 422, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 439, 443, 444, 446, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 466, 467, 468, 479, 480, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 499, 512, 513, 523, 529, 532, 536, 540, 547, 549, 550, 588, 599, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 622, 631, 632, 633, 635, 639, 643, 644, 645, 647, 648, 651, 652, 653, 682, 714, 724, 737, 743, 745, 746, 747, 752, 753, 754, 755, 757, 758, 759, 762, 765, 767, 768, 770, 775, 776, 777, 779, 781, 782, 784, 785, 787, 788, 801, 807, 809, 811, 813, 815,
822, 823, 824, 825, 827, 828, 829, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 849, 850, 851, 857, 864, 868, 869, 871, 874, 877, 878, 879, 880, 882, 884, 885, 890, 891, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900
Aegina, 54, 56, 58, 61, 105, 107, 142, 202, 269, 284, 388, 417, 444, 560, 602, 621, 664, 665, 666, 737, 739, 743, 745
Aeneas, 475, 481
Aeolian Islands, 106, 891, 893, 894, 896
Aetofolia, 768
Afghanistan, 291, 852, 866
Afi artis, 770
Afragola, 892
African blackwood, 827, 864, 867
Agamemnon, 3, 4, 475, 476, 680
Aghia Irini (see Ayia Irini)
Agia Aikaterini Square, 175
Agios Athanasios, 645
Agios Georgios, 638
Agios Kosmas, 58
Agios Onouphrios ware, 407
agriculture, 31, 106, 499, 576, 582, 584, 587, 603, 619, 754, 783
Agrigento, 895
Agrilia, 87
Ahhiyawa, 479, 484, 766, 835, 858, 884, 885
Aiani, 651
Aigaleon, 632
Aigeira, 174
Aigina (see Aegina)
Aitolia, 57
Aitolia-Akarnania, 57
Akandia, 777
Akhenaten, 19, 20, 299, 459, 820, 828
Akkadian, 177, 380
Akovitika, 60, 633
Akraiphia, 621
Akrotiri, 7, 12, 14, 21, 70, 84, 129, 130, 131, 132, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 194, 195, 196, 214, 225, 227, 228, 229, 257, 295, 395, 433, 457, 458, 461, 463, 464, 465, 533, 549, 604, 747, 752, 753, 754, 755, 757, 758, 764, 781, 782, 783, 784, 824, 826, 834
(p. 908) Alalakh, 229, 297, 299, 387, 809, 812, 833, 834, 836
Alambra, 808
Alambra Mouttes, 808
Alashiya, 804, 809, 836, 840
Albania, 53, 56, 86, 141, 872
Alepotrypa, 41, 277, 632
Aliartos, 614, 620
Alimnia, 767
Alimos, 58
alloying, 388, 389
alloys, 69
almonds, 868
altar, 196, 231, 252, 254, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 281, 332, 501, 565, 574, 579, 592, 617, 726, 729
Alternating Style, 411
Amari Valley, 192
Amarna, 8, 19, 299, 300, 459, 673, 801, 812, 824, 825, 828, 829, 836, 867, 870
Amarna Letters, 299, 300, 829, 836
Amarynthos, 620
Ambelia, 788
amber, 291, 449, 619, 636, 651, 703, 787, 867, 872
Amenhotep II, 20, 461, 823
Amenhotep III, 7, 19, 20, 299, 503, 523, 787, 823, 824
amethyst, 330, 333, 449, 696, 826, 827, 867
Amistamru II, 836
Amnisos, 224, 254, 549, 550
Amorgos, 14, 84, 86, 87, 88, 89, 90
Ampheion hill, 694
Amuq, 832
Amurru, 177, 840, 841
Analipsis, 636
Anatolia, 12, 16, 24, 56, 59, 86, 288, 291, 293, 296, 297, 300, 318, 419, 433, 436, 446, 457, 479, 549, 665, 766, 767, 802, 806, 807, 836, 840, 849, 850, 852, 855, 857, 858, 877, 878, 879, 880, 882, 884, 885
Andros, 41, 86, 90, 126, 130
Anemospelia, 258
Angelika, 164, 168
animal sacrifi ce, 260, 268, 269, 270, 880
Ano Englianos, 3, 99, 680, 716
Ano Kouphonisi, 87
Anthedon, 615
anthropomorphic grave stelae, 645
antico rosso, 631
Antigori, 891, 894, 898
Antiparos, 85, 87, 752
antis, 203
Aphidna, 56, 58, 104
Aphrodisias, 777, 882
Apliki Karamallos, 810
Aplomata, 87, 88, 90, 166, 168, 174
Apollakia, 769, 788
Apollo Maleatas, 104, 600
Apsaktiras, 788
apsidal house, 54, 55, 59–60, 61, 638, 664, 665, 693, 694
Apulia, 180, 890, 892, 893, 894, 895, 897
Arcadia, 59, 105, 416, 660
Archanes, 71, 115, 224, 226, 258, 281, 342, 343, 433, 522
Archanes Phourni, 343
Archanes Script, 342
architecture, 53, 56, 58, 59, 73, 102, 115, 127, 146, 151, 153, 154, 155, 156, 176, 187, 189, 190, 193, 195, 196, 197, 200, 201, 202, 204, 205, 207, 216, 242, 264, 292, 395, 430, 500, 503, 519, 533, 538, 539, 545, 547, 561, 564, 583, 588, 615, 622, 633, 636, 638, 645, 682, 683, 694, 698, 713, 714, 715, 716, 724, 725, 728, 731, 757, 781, 808, 810, 812, 834, 851, 841, 853, 857, 880, 881, 882
archive(s), 5, 120, 144, 151, 152, 155, 194, 335, 336, 337, 360, 361, 375, 381, 383, 446, 479, 484, 499, 504, 511, 516, 519, 520, 551, 582, 592, 593, 678, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 812, 885
Arediou Vouppes, 810
Ares, 271, 681
Argissa, 55, 56
Argolid, 83, 99, 105, 141, 142, 146, 162, 171, 173, 174, 202, 277, 279, 285, 286, 296, 310, 416, 417, 418, 419, 420, 446, 448, 450, 487, 519, 524, 525, 599, 600, 601, 602, 603, 605, 606, 631, 633, 671, 672, 673, 678, 682, 687, 716, 717, 718, 719, 724, 746, 765, 777, 785, 786, 837, 841, 842, 893
Argolis, 54, 57, 58, 59, 61
Argos, 59, 60, 102, 106, 173, 232, 300, 599, 602, 603, 605, 607, 660
Arkadia, 631, 632, 633, 636
Arkasa, 767, 770
Arkhanes, 318, 319, 335
Arkines, 638
Arkioi, 768
Armenochori, 769
Armenoi, 332, 358, 397
armor, 308, 310, 311, 360, 367, 525, 575, 686
aromatics, 397, 653
arsenic, 105, 388, 389, 807
arsenical copper, 69, 388, 647, 666
Arsenical copper, 807
Artemis, 271
Asea Paleokastro, 59
Asea valley, 632, 633, 634
Ashkelon, 373, 379, 833, 841, 842
ashlar, 189, 192, 195, 196, 200, 202, 203, 204, 205, 243, 286, 503, 519, 533, 537, 538, 539, 547, 563, 564, 566, 571, 574, 624, 636, 683, 686, 687, 698, 745, 755, 781, 810, 811, 812
ashlar masonry, 189, 192, 195, 196, 200, 243, 286, 503, 533, 537, 538, 539, 547, 571, 624, 683, 687, 698, 755, 812
Asia Minor, 55, 106, 126, 143, 162, 166, 387, 443, 536, 550, 606, 762, 763, 766, 775, 776, 777, 779, 781, 783, 784, 785, 849
Asine, 9, 103, 106, 144, 202, 265, 268, 296, 415, 599, 600, 604, 607, 639, 842
Askitario, 61, 665
Asklupi, 762
Asomatos, 763, 768, 775, 776, 777, 778, 779
Aspis, 99, 103, 604
Aspre, 762, 768
Assiros, 24, 176, 179, 648, 649, 650, 651
Assiros Toumba, 179, 648, 649
Assyria, 19, 299
Assyrians, 157
Astypalaia, 766, 767, 768, 769, 786
Aswan, 820
Athena, 271, 480, 777, 851, 853
Athens, 7, 141, 144, 173, 203, 206, 271, 311, 415, 419, 422, 443, 444, 452, 484, 495, 509, 510, 512, 556, 572, 615, 671, 677, 678, 712, 717, 718, 832
Athienou, 812
Atsipades, 215
Attica, 42, 56, 58, 61, 83, 86, 100, 126, 141, 146, 173, 174, 279, 288, 388, 416, 418, 443, 446, 525, 602, 665, 666, 712, 713, 715, 718, 739, 746, 765, 784
Attic-Kephala, 41, 70, 86
Aulis, 623
Avaris (see also Tell el-Dabca), 7, 229, 299, 387, 823
Ayia Irini, 14, 84, 86, 88, 89, 90, 129, 130, 131, 132, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 195, 196, 211, 214, 228, 229, 433, 434, 764
Ayia Paraskevi, 765
Ayia Photia, 69, 70, 126, 281
Ayia Thekla, 164, 168
Ayia Triada, 152, 153, 154, 190, 194, 197, 224, 226, 227, 230, 231, 246, 260, 269, 323, 332, 342, 495, 497, 498, 499, 501, 503, 505, 506, 512, 514, 582, 583, 584, 590, 591, 592, 593, 769
Ayia Varvara, 766, 768, 769
Ayioi Anarghiroi, 769
Ayios Andreas, 165, 166, 168, 691
Ayios Ioannes, 769
Ayios Ioannis Eleemon, 129
Ayios Konstantinos, 269
Ayios Kosmas, 126
Ayios Mamas, 176, 645, 646, 648, 650, 652
Ayios Onouphrios ware, 15
Ayios Stephanos, 142, 144, 419, 633, 634, 635, 636, 639
baboon, 825, 826
Babylon, 19, 809, 833, 835
Babylonia, 299
baetyl, 207, 258, 268, 565
balance pan weight, 871
Balkans, 55, 106, 176, 390, 606, 632, 644, 651, 652, 857, 878, 879
Baltic, 291
Barbotine ware, 409
Base Ring, 463, 785, 805, 809, 812, 840, 868
Basilicata, 894, 895, 898
Bay of Antalya, 797
Bay of Navarino, 680, 687
Beirut, 833
bench shrine, 196, 251, 254, 260, 266, 269
Bennett, Emmett L., Jr., 272, 335, 344, 356, 357, 358, 359, 362, 682
Berbati, 144, 265, 269, 600, 606
Beşik Bay, 857
Beth Shean, 840
Beycesultan, 769, 777, 787, 882
bichrome, 224, 713, 718, 755
Bichrome ware, 666
Black and Red style, 134
Black Sea, 143, 420, 447, 480, 856, 857
Blegen, Carl, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 53, 54, 128, 204, 219, 264, 267, 285, 358, 415, 416, 433, 437, 619, 624, 680, 682, 684, 685, 686, 850, 851, 852, 853, 856, 885
body armor, 308, 310
body cleansing, 652, 653
Boeotia, 54, 55, 57, 58, 59, 100, 105, 106, 141, 144, 173, 207, 214, 279, 286, 287, 296, 485, 524, 605, 614, 615, 617, 619, 620, 621, 624, 664, 666, 690
BoğazkǶy, 885
bone, 85, 104, 179, 211, 214, 282, 318, 319, 320, 321, 394, 396, 560, 577, 580, 615, 616, 619, 652, 664, 693, 701
Border/Leaf Group, 319
bow(s), 175, 305, 308, 321, 396, 765, 813, 828, 864
bow lathe, 321
boxwood, 864, 868
bracelet, 317
brailed sail, 825
Brancusi, 91
(p. 910) Bratislava lid, 56, 58, 61
British Museum, 4, 5, 7, 9, 373, 444, 769, 786
Broglio di Trebisacce, 419, 891, 894
brushwood, 800, 866
Building BG, 601, 661, 662, 663
Building P, 207, 548
Building T, 546, 547, 548, 729
Bulgaria, 53, 56, 86, 852, 857, 872
bull(s), 104, 214, 216, 224, 225, 227, 229, 230, 251, 255, 256, 257, 258, 264, 268, 269, 299, 322, 323, 324, 325, 333, 335, 337, 367, 375, 438, 444, 446, 448, 501, 505, 510, 538, 563, 617, 622, 623, 782, 823, 882
bull leaping, 229, 230, 256, 258, 299, 322, 323, 324, 335, 337, 622, 623, 882
bun (ingot), 783, 800, 866
burial(s), 18, 39, 42, 56, 58, 68, 74, 75, 83, 86, 103, 104, 107, 141, 145, 146, 166, 173, 174, 190, 202, 205, 208, 214, 216, 217, 219, 242, 244, 260, 264, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 284, 285, 286, 288, 294, 296, 422, 450, 451, 497, 498, 501, 509, 525, 526, 559, 560, 580, 601, 602, 604, 617, 619, 623, 624, 635, 645, 646, 651, 664, 667, 672, 676, 678, 683, 684, 690, 693, 695, 702, 714, 716, 717, 731, 753, 755, 758, 762, 763, 777, 784, 788, 808, 809, 811, 814, 878, 884, 893
burial customs, 56, 83, 141, 146, 893
Burna-Burias II, 19
burnt steatite, 319
Byblos, 825, 833, 840, 841
Cairo, 445, 828
Calabria, 419, 893, 894, 895
calcite, 828
Calvert, Frank, 850
Cambyses, 19
Canaanite, 205, 207, 229, 526, 757, 801, 825, 834, 836, 837, 838, 839, 841, 864, 867, 868, 869, 871, 872, 873
Canaanite jar(s), 757, 864, 867, 868
Cannatello, 892, 895
Cape Gelidonya (shipwreck), 300, 797, 801, 802, 824, 869, 873
Cape Kolonna, 444
Cape Sidero, 571
Caphtor, 843
Capo Piccolo, 894
Caravanserai, 226
Carchemish, 177, 840
Caskey, John L., 54, 55, 59, 84, 129, 161, 263, 615, 617, 660, 665
casting, 69, 389, 666, 800, 801
cattle, 85, 214, 252, 579, 601, 661, 680, 686, 776
cave(s), 7, 31, 33, 34, 41, 42, 74, 75, 83, 86, 90, 192, 195, 214, 215, 251, 253, 254, 259, 269, 277, 344, 444, 466, 468, 509, 512, 513, 525, 578, 615, 621, 632, 680, 739, 762, 766, 767, 768, 769, 777, 783, 853
Cave of Zas, 86, 90
cemetery /cemeteries, 13, 42, 58, 69, 71, 75, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 103, 104, 139, 140, 141, 156, 166, 168, 171, 173, 174, 214, 244, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 286, 287, 294, 319, 397, 415, 487, 497, 512, 525, 526, 527, 560, 572, 579, 580, 603, 607, 617, 619, 623, 636, 638, 644, 646, 648, 651, 653, 666, 673, 682, 702, 712, 746, 747, 752, 753, 765, 770, 779, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 806, 808, 811, 814, 828, 853, 897, 898
Central Mediterranean, 890, 893, 894, 897, 898
ceramic(s), 5, 6, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 32, 37, 38, 54, 55, 57, 59, 60, 67, 68, 69, 70, 74, 87, 88, 100, 105, 127, 128, 129, 132, 133, 139, 142, 161, 162, 163, 169, 224, 245, 297, 299, 388, 389, 392, 394, 396, 407, 408, 411, 412, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 430, 433, 437, 458, 459, 461, 462, 463, 497, 501, 503, 504, 514, 532, 576, 577, 578, 579, 583, 587, 589, 590, 591, 593, 603, 615, 617, 621, 623, 635, 651, 652, 660, 661, 665, 666, 682, 691, 694, 696, 701, 714, 717, 718, 737, 742, 743, 744, 745, 802, 804, 805, 806, 807, 808, 811, 814, 822, 827, 828, 836, 837, 839, 856, 864, 898
Çeşme, 880
Chaironeia, 618, 619
Chalandriani, 87, 88, 89, 90, 214, 278
Chalcolithic, 12, 86, 807, 808, 851, 880
Chalkidiki, 55, 56, 643, 645, 646, 648, 651, 652
Chalkis, 55, 57, 61
Chalvatsou, 638
chamber tomb(s), 104, 140, 145, 173, 174, 205, 208, 242, 244, 279, 285, 286, 288, 294, 415, 447, 518, 525, 526, 580, 592, 604, 605, 623, 635, 636, 638, 671, 672, 673, 676, 678, 702, 717, 731, 746, 765, 769, 770, 785, 786, 808, 811, 814, 884
Chania(see Khania)
chariot(s), 154, 231, 265, 269, 307, 310, 312, 313, 322, 334, 349, 360, 361, 362, 365, 367, 368, 418, 436, 476, 524, 592, 622, 686, 838
Charkadio, 766
Cherethites, 843
Childe, V. Gordon, 13, 31, 32, 34, 42, 66, 68, 292
chimney, 203
Chios, 753, 767
Choiromandres, 766, 767
chronology, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 29, 38, 59, 67, 87, 100, 130, 133, 149, 151, 168, 171, 173, 174, 177, 178, 341, 358, 361, 460, 461, 462, 463, 465, 467, 468 469, 486, 505, 513, (p. 911) 559,
599, 621, 696, 714, 759, 779, 781, 805, 820, 822, 833, 842, 851, 852, 891, 893, 895
Chryseis, 476
chryselephantine, 216, 578
Chrysocheria, 769
Chrysolakkos, 119, 121, 191, 281, 444, 559, 560
Cilicia, 840, 879
Circular Building, 724
cist tomb, 694
cistern, 206, 511
citadel, 173, 204, 206, 232, 284, 330, 362, 478, 480, 615, 622, 671, 672, 673, 675, 677, 690, 694, 695, 696, 698, 699, 701, 702, 725, 726, 728, 731, 850, 851, 852, 853, 855, 856, 857, 879
clay bar, 321
clay tablet, 144, 345, 347, 519, 533, 681, 683
clerestory, 203, 684
climatic change, 54
cloisonné, 448, 452
cloth, 38, 271, 330, 335, 349, 365, 367, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 535, 577, 693, 695, 868
Coarse ware, 54, 61, 410, 562, 666, 825
collapse, 6, 164, 165, 193, 205, 229, 232, 487, 489, 606, 665, 788, 833, 840, 841
Collapse, The, 483, 484, 486, 487, 488, 489
collectors, 83, 91, 219, 246, 367, 505, 681
colonization, 34, 67, 69, 281, 633, 877, 881, 885
colonnade, 197, 726
column, 151, 190, 197, 202, 203, 207, 256, 257, 331, 589, 683, 693, 885
combination nodule, 346
Combination ware, 132, 133, 134
commodities, 33, 41, 42, 115, 117, 118, 144, 145, 208, 242, 291, 292, 297, 299, 334, 337, 343, 344, 349, 360, 484, 485, 487, 488, 635, 694, 696, 752, 754, 757, 836, 838, 839, 868, 879
conglomerate, 200, 206
Copais (see Kopais)
copper, 69, 70, 83, 86, 88, 105, 106, 153, 225, 291, 293, 296, 299, 300, 387, 388, 389, 390, 391, 445, 497, 503, 632, 647, 648, 652, 754, 784, 799, 800, 801, 802, 804, 806, 807, 808, 809, 810, 812, 833, 851, 862, 864, 865, 866, 867, 868, 870, 879, 897
copper ingots, 153, 296, 300, 799, 800, 801, 802, 812, 862, 864, 865, 866, 870
corbel, 201, 206, 716, 726, 811
Corded ware, 55
coriander, 868
Corinth, 53, 141, 214
Corinthia, 59, 59, 105, 279, 418, 419, 448, 666, 718
corridor house, 59, 60, 61, 201, 202, 662, 664, 665, 742, 743
court-centered building, 116, 189, 204
cremation, 166, 173, 208, 278, 288, 607, 646, 770
crescent, 309, 321, 346, 409, 536, 758, 834
Cretan Hieroglyphic, 71, 118, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 351, 356, 533, 536, 834
Cretan Neolithic, 75
Crete, 5, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 31, 33, 37, 38, 40, 41, 42, 53, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 83, 84, 87, 100, 101, 105, 113, 114, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 140, 141, 142, 143, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 163, 175, 176, 189, 190, 191, 192, 195, 196, 197, 200, 201, 204, 205, 208, 214, 215, 216, 218, 224, 226, 227, 229, 230, 239, 240, 242, 244, 245, 246, 251, 255, 259, 270, 272, 280, 281, 292, 294, 295, 296, 299, 300, 305, 306, 313, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 325, 329, 332, 333, 334, 340, 341, 342, 357, 358, 374, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 394, 395, 396, 397, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 415, 417, 418, 431, 432, 433, 434, 435, 437, 443, 444, 445, 458, 459, 461, 468, 483, 484, 486, 487, 488, 493, 509, 510, 512, 513, 514, 516, 518, 519, 523, 524, 525, 526, 527, 529, 532, 533, 536, 538, 539, 540, 541, 543, 547, 549, 550, 561, 571, 574, 575, 577, 579, 590, 603, 631, 632, 633, 634, 635, 638, 639, 664, 667, 673, 681, 682, 683, 701, 718, 737, 745, 752, 753, 754, 757, 758, 770, 779, 783, 784, 785, 812, 813, 820, 822, 824, 825, 826, 827, 833, 836, 839, 842, 843, 872, 880, 881, 882, 884, 890, 894, 898
crucibles, 41, 69, 388, 389, 391, 577, 635, 743, 754, 767, 783
Crude ware, 410
cuirass, 310, 311, 702
cult, 104, 151, 174, 195, 196, 206, 207, 215, 216, 218, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 280, 323, 324, 344, 505, 511, 519, 520, 521, 523, 525, 563, 565, 575, 576, 577, 578, 579, 607, 632 639, 672, 675, 676, 677, 682, 713, 717, 730, 767, 768, 782, 812, 878, 880
Cult Center, 206, 207, 265, 266, 607, 672, 675, 676, 677, 682
cumin, 868
cupellation, 391, 446, 712
Curvilinear style, 133
Cyclades (Cycladic islands), 13, 15, 16, 38, 40, 42, 53, 58, 70, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 105, 126, 128, 140, 142, 156, 160, 161, 163, 165, 166, 167, 174, 202, 205, 211, 215, 218, 278, 279, 281, 293, 318, 332, 389, 391, 395, 396, 408, 418, 443, 444, 446, 511, 518, 532, 602, 633, 639, 667, 672, 693, 735, 737, 743, 744, 745, 752, 753, 754, 766, 767, 768, 777, 807, 879, 890
(p. 912) Cycladic figurines, 879
Cycladic Geometric, 127
Cycladic White, 127, 130, 131, 132, 133
Cyclopean, 144, 200, 204, 207, 621, 622, 674, 699, 722, 725, 726, 728, 746, 813
Cyclopean masonry, 144, 207, 699, 722
cylinder seal(s), 296, 333, 375, 381, 580, 702, 787, 801, 808, 864, 873
Cypriote Syllabic, 356, 380, 381
Cypro-Minoan, 356, 373, 374, 375, 376, 377, 379, 380, 381, 382, 383, 836
Cyprus, 9, 12, 18, 20, 106, 153, 156, 178, 291, 297, 300, 326, 373, 374, 375, 377, 379, 380, 381, 382, 388, 390, 418, 419, 420, 459, 463, 524, 525, 541, 549, 550, 606, 673, 702, 754, 785, 787, 788, 800, 801, 802, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 812, 813, 814, 833, 836, 837, 840, 841, 842, 855, 866, 868, 869, 870, 871, 890, 894, 897, 898
Dabca(see Tell Dabca)
dagger(s), 69, 75, 88, 119, 121, 259, 284, 305, 306, 307, 331, 444, 448, 449, 497, 500, 566, 636, 763, 787, 807, 808, 824, 872, 897
Dalmatia, 56, 60
Dardanelles, 480, 849, 850, 857
Dark Burnished ware, 130, 131, 132, 133, 666
Dark-faced Incised ware, 132
Dark-on-Light ware, 53, 407, 408, 409, 410, 411
Dark-painted ware, 53, 56, 59
Daskalio, 766, 767, 768, 777
Daskalio cave, 768, 777
deer, 85, 232, 397, 521, 526
Delos, 126
Delphi, 141, 269
delta, 7, 445, 460, 565, 571, 779
Delta, 228, 299, 559, 565, 758, 820, 823, 825, 827, 828
Dendra, 285, 310, 311, 312, 415, 448
dendrochronology, 7, 24, 139, 179, 332, 466, 467
depas, 59, 89, 645, 648, 665, 852
depas amphikypellon, 59, 852
destruction, 15, 16, 100, 105, 129, 133, 139, 143, 146, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 160, 161, 163, 164, 166, 167, 171, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 192, 207, 230, 288, 313, 329, 358, 362, 418, 420, 449, 458, 463, 464, 465, 476, 478, 480, 481, 483, 486, 487, 488, 499, 500, 501, 503, 505, 506, 510, 511, 512, 513, 514, 516, 517, 520, 527, 529, 539, 540, 541, 545, 548, 559, 560, 561, 563, 564, 566, 567, 574, 578, 585, 589, 590, 591, 593, 601, 602, 607, 621, 639, 662, 663, 665, 666, 677, 678, 683, 684, 687, 694, 698, 719, 724, 726, 728, 729, 744, 747, 754, 758, 776, 785, 809, 834, 840, 841, 852, 855, 856, 880
Dhaskalio, 84, 88, 90, 91, 92
Dhespotikon, 87
Dhimini, 485, 486
diffusion, 292, 842
Dikili Tash, 55, 644
Diktaian Zeus, 272, 572, 574, 575, 578
Dimini, 31, 37, 38, 39, 201, 419
Dionysos, 207, 271, 360, 524, 578, 681
direct object sealing, 120, 346, 349
Diwia, 271
document sealings, 321
Dodecanese, 143, 162, 332, 418, 511, 536, 639, 735, 762, 765, 766, 767, 768, 770, 777, 779, 783, 784, 880, 894
Doliana, 56, 58
Dolphin Fresco, 224, 232, 538
door sealings, 320
Dorian invasion, 483
DǶrpfeld, Wilhelm, 56, 60, 279, 723, 726, 850, 851, 852
drains, 194, 257, 511, 521, 534, 576, 599, 622, 691, 699, 702
drinking sets, 38, 651, 652
dromos, 204, 205, 285, 286, 287, 288, 526, 580, 684, 714, 715, 717, 814
Early Bronze Age, 15, 21, 33, 36, 39, 51, 53, 66, 67, 70, 73, 76, 83, 84, 85, 86, 92, 189, 190, 201, 211, 278, 279, 293, 305, 306, 431, 443, 446, 532, 533, 534, 615, 632, 633, 664, 691, 752, 753, 763, 767, 775, 850
Early Cycladic, 13, 14, 15, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 92, 126, 127, 129, 132, 210, 279, 752, 763
Early Cypriot, 805
Early Helladic, 13, 15, 16, 53, 202, 214, 282, 329, 330, 600, 633, 661, 665, 672, 682, 691, 693, 712, 723, 724, 739, 742, 743
Early Iron Age, 171, 173, 174, 176, 177, 207, 288, 307, 652, 653, 731, 841
Early Minoan, 14, 15, 16, 66, 67, 68, 71, 74, 113, 120, 214, 294, 313, 407, 408, 409, 431, 432, 518, 532, 536, 543, 572, 664
Early Neolithic, 277, 392, 405, 406, 556, 660
Early Palatial, 140, 143, 673, 725
earthquake(s), 146, 161, 164, 192, 224, 258, 266, 478, 483, 485, 487, 488, 489, 497, 501, 506, 537, 540, 543, 545, 548, 563, 564, 567, 574, 589, 590, 591, 606, 676, 677, 694, 698, 728, 729, 754, 755, 758, 763, 780, 781, 783, 785, 855
East Mediterranean, 70, 117, 296, 297, 299, 300, 457, 458, 461, 757, 804, 807, 813
(p. 913) Eastern Mediterranean, 8, 70, 141, 295, 296, 446, 527, 770, 775, 779, 783, 784, 787, 797, 800, 801, 822, 832, 869, 878, 894
Eastern String, 880
EB I, 387, 388, 389, 532
EB II, 40, 69, 72, 318, 767, 768, 775
EB III, 391, 768
EBA, 40, 53, 54, 55, 56, 69, 189, 190, 202, 211, 215, 293, 389, 390, 391, 394, 395, 396, 600, 601, 615, 618, 634, 644, 645, 648, 650, 671, 672, 691, 693, 694, 737, 739, 752, 762, 763, 766, 767, 768, 769, 775, 776, 777, 779, 784, 879, 880
EC I, 58, 806, 807
EC II, 86, 87, 89, 133, 330
EC IIB, 70, 129
EC III, 86, 129, 133, 808
EC IIIB, 127, 131, 132
economic, 34, 36, 39, 40, 71, 72, 99, 103, 106, 107, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 122, 139, 144, 145, 146, 152, 155, 163, 165, 242, 244, 245, 246, 255, 272, 291, 292, 293, 294, 299, 320, 340, 357, 358, 365, 367, 377, 430, 431, 435, 438, 451, 485, 486, 487, 500, 503, 512, 533, 540, 550, 584, 588, 589, 590, 591, 600, 603, 605, 606, 619, 620, 638, 650, 651, 666, 681, 686, 701, 712, 804, 807, 808, 809, 810, 869, 899
economy, 32, 34, 35, 38, 41, 113, 114, 115, 116, 117, 143, 144, 145, 146, 191, 197, 242, 244, 245, 259, 367, 396, 435, 436, 488, 505, 519, 535, 550, 576, 590, 606, 616, 620, 624, 637, 752, 754, 806, 807
Eggshell Ware, 409
Egypt, 7, 8, 18, 19, 20, 22, 113, 117, 139, 151, 153, 156, 157, 177, 178, 224, 229, 230, 240, 245, 291, 294, 297, 299, 312, 319, 379, 383, 388, 395, 416, 418, 419, 420, 430, 431, 438, 445, 446, 459, 460, 461, 462, 463, 477, 480, 484, 488, 504, 511, 523, 549, 550, 577, 673, 723, 759, 787, 788, 801, 808, 809, 812, 820, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 833, 835, 836, 852, 869, 872, 873, 890, 894
EH I, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 600, 615, 632, 661, 739, 742
EH II, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 100, 102, 105, 330, 600, 601, 615, 616, 632, 633, 634, 661, 664, 665, 691, 693, 742, 743, 744
EH III, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 100, 102, 103, 105, 601, 602, 603, 615, 633, 634, 648, 665, 666, 672, 691, 743, 744, 879
Eileuthia, 271
Ekron 2207, 841, 842, 843
Elateia-Alonaki, 487
Eleon, 619, 701
elephant, 153, 296, 397, 511, 827, 864, 867
elephant tusks, 153, 296, 511
Elis, 56, 57, 60, 174, 202, 334, 359, 680
elite, 32, 36, 39, 66, 68, 70, 71, 74, 76, 114, 116, 121, 122, 140, 143, 144, 145, 154, 155, 196, 208, 216, 225, 226, 228, 231, 239, 242, 244, 245, 246, 252, 254, 264, 270, 272, 281, 292, 293, 294, 295, 296, 310, 319, 323, 330, 392, 395, 396, 398, 438, 486, 489, 498, 499, 500, 501, 504, 519, 533, 535, 545, 577, 588, 589, 590, 592, 593, 600, 601, 605, 653, 681, 684, 694, 696, 699, 731, 745, 809, 813, 835, 836, 838, 839, 842, 864, 865, 867, 869, 870, 871, 872, 882
EM I, 40, 42, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 251, 280, 405, 497, 505, 513, 583
EM IB, 18
EM II, 66, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 82, 251, 252, 254, 294, 318, 333, 407, 431, 433
EM IIA, 67, 69, 70, 71, 74, 407, 497, 558, 572, 583, 584, 825, 827
EM IIB, 70, 71, 73, 113, 407, 497, 558, 559, 572, 827
EM III, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 252, 294, 318, 343, 407, 409, 498, 513, 518, 519, 560, 561, 562, 584, 585
emery, 85, 396
emporio, 56
Emporio, 753, 767
enamels, 394
Englianos, 3, 99, 634, 680, 682, 684, 687, 716
Englianos Ridge, 682, 684, 687
Enkomi, 9, 373, 374, 375, 377, 379, 380, 381, 382, 463, 673, 810, 811, 812, 813, 814, 841
Epano Zakros, 224, 516
Ephesos, 766, 878, 884
Ephyraean, 154, 418, 420, 564, 621
Epia Anthia, 636
Epic Cycle, 476
Epidauros, 59, 61, 104, 263, 265, 269, 632, 636, 639
Epidauros Limera, 632, 636, 639
Epirus, 56, 58, 100, 106, 143, 176, 420
Episkopi Phaneromeni, 809
Eratosthenes, 476
Erinys, 271
Euboea, 42, 56, 83, 89, 100, 105, 174, 279, 293, 360, 452, 602, 620, 753, 777, 842
Eutresis, 53, 54, 55, 57, 59, 202, 415, 433, 615, 616, 617, 618, 619, 621, 622, 701
Evans, Sir Arthur, 3, 5, 67, 83, 113, 194, 292, 317, 340, 357, 374, 405, 415, 509, 540, 681, 822
exchange, 32, 35, 40, 41, 43, 59, 60, 61, 70, 72, 107, 121, 208, 240, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 431, 446, 486, 487, 499, 549, 577, 600, 603, 604, 606, 632, 643, 648, 653, 661, 722, 739, 757, 784, 812, 829, 852, 869, 870, 895, 896
(p. 914) exchange network, 59, 60, 61, 72, 293, 296, 603, 604, 648
Expédition scientifi que de Morée, 680
façde, 9, 151, 204, 205, 256, 267, 286, 447, 533, 534, 535, 560, 562, 564, 585, 589, 622, 645, 683, 686, 724
Faia Petra, 651
faience, 121, 211, 217, 294, 296, 388, 392, 394, 397, 447, 448, 449, 511, 526, 537, 619, 648, 678, 696, 703, 757, 787, 808, 811, 825, 828, 864, 868, 869, 872
farming, 34, 40, 55, 90, 543, 631, 649, 752, 757, 810
feasting, 90, 104, 191, 217, 242, 254, 264, 270, 521, 532, 535, 578, 604, 651, 652, 653, 667, 686, 838
fi bula, 765, 788, 813
fi gure-of-eight shield, 258, 312
fi gurines, 83, 85, 87, 91, 92, 104, 127, 129, 163, 210, 211, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 251, 252, 254, 255, 266, 268, 269, 270, 279, 287, 396, 397, 421, 437, 438, 505, 565, 571, 576, 577, 617, 693, 716, 717, 739, 752, 788, 808, 814, 839, 842, 879, 880, 896, 897
Final Neolithic, 53, 86, 278, 405, 406, 407, 443, 532, 572, 583, 632, 713, 739, 762, 766, 767, 775, 880
Final Palatial, 150, 151, 155, 157, 175, 523, 540, 726, 728, 729, 731, 826
Fine Gray ware, 407
First Cataract, 820, 827
First Intermediate Period, 19
fish, 85, 228, 323, 410, 412, 413, 538, 546, 549, 579
flat-based nodule, 152, 154, 346, 348, 349, 536
flood control, 675
fl oor, 103, 151, 171, 173, 174, 194, 195, 205, 224, 229, 230, 256, 257, 264, 265, 278, 280, 285, 287, 333, 335, 395, 498, 499, 503, 505, 513, 520, 521, 526, 536, 537, 538, 547, 549, 561, 562, 563, 565, 567, 583, 589, 591, 592, 601, 638, 663, 677, 684, 685, 686, 702, 714, 716, 717, 755, 765, 776, 778, 779, 834, 853
Floral Fresco, 226
Floral Style, 411
Fluxes, 389
FN I, 38
FN III, 73, 583
FN IV, 40, 41, 42, 67, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 583
Folded-Arm Figurines (FAF), 211
forehall, 193, 201, 202, 203
Former Yugoslav Republic of Macedonia, 53
fortifi cation(s), 59, 61, 86, 103, 144, 165, 168, 189, 200, 202, 206, 208, 284, 318, 395, 485, 601,605, 606, 607, 620, 621, 622, 633, 645, 662, 663, 664, 684, 699, 722, 725, 726, 737, 742, 744, 745, 746, 763, 765, 779, 813, 851, 853, 857, 878, 897
fortifi cation wall, 103, 165, 206, 601, 645, 662, 664, 684, 722, 725, 742, 744, 745, 746, 763, 765, 779, 853, 878
fortifi ed settlements, 649
Fournou Korifi, 72, 190, 318
14C (see also radiocarbon), 100, 139, 178, 179, 180
Franchthi, 38, 83, 277, 660, 739
Franchthi Cave, 83, 739
fresco(es), 163, 190, 192, 193, 195, 196, 205, 207, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 242, 253, 255, 256, 257, 264, 265, 266, 270, 299, 307, 308, 309, 311, 322, 387, 394, 395, 397, 438, 486, 504, 519, 521, 537, 538, 546, 563, 564, 566, 577, 578, 591, 604, 605, 607, 622, 674, 675, 676, 684, 725, 726, 781, 823, 824, 826, 828, 833, 834, 835, 836
frying-pan, 58
funerary, 70, 72, 74, 75, 91, 104, 108, 141, 191, 214, 216, 251, 258, 260, 264, 294, 296, 313, 421, 422, 443, 444, 447, 448, 450, 451, 452, 497, 498, 506, 523, 526, 560, 561, 566, 592, 603, 604, 605, 617, 623, 624, 651, 695, 696, 699, 702, 713, 715, 716, 718, 731, 808, 811, 873, 884
funerary gifts, 141, 526
funerary rites, 251, 623
furnaces, 389, 394, 635
Furumark, Arne, 6, 128, 129, 131, 132, 153, 162, 416, 417, 764, 765, 769, 779, 786
Galatas, 103, 151, 224, 322, 513, 537
galleries, 201, 206, 548, 550, 726
Garipa, 769
garments, 430, 437, 438, 577, 700, 839, 864
Gath, 841
Gaza, 832
Gazi, 196, 217
Gelidonya (see Cape Gelidonya)
Geometric pottery, 127, 131, 132
Geraki, 61, 71, 633, 634, 664
Gla, 144, 203, 204, 206, 231, 232, 270, 419, 485, 620, 621, 622
glass, 83, 145, 297, 300, 329, 333, 388, 394, 447, 448, 449, 466, 467, 525, 526, 619, 636, 651, 678, 696, 702, 703, 769, 787, 788, 826, 864, 866, 867, 868, 869, 872
glass beads, 300, 394, 447, 525, 868
glaucophane, 225
glyptic, 318, 320, 321, 322, 323, 325, 326, 435
(p. 915) goat(s), 85, 214, 215, 227, 269, 320, 334, 335, 367, 445, 510, 521, 579, 661, 700, 765, 769, 839
Goddess of Myrtos, 214
Goddess of the Lilies, 255
Goddess with Upraised Arms, 259, 260, 272
gold, 6, 55, 58, 75, 106, 119, 121, 208, 268, 270, 281, 284, 291, 294, 297, 323, 329, 330, 331, 333, 335, 337, 391, 392, 394, 397, 418, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 503, 504, 510, 525, 558, 560, 561, 562, 574, 580, 619, 636, 648, 651, 652, 666, 696, 701, 703, 714, 716, 717, 719, 743, 746, 757, 782, 787, 807, 808, 827, 833, 850, 852, 864, 869
gold rings, 58, 270, 284, 323, 330, 337
Goulandris, 452
Gournia, 152, 190, 193, 196, 197, 217, 256, 259, 318, 575
granary, 601, 664, 724
Granary, 173, 675, 677, 678
Grandstand Fresco, 225, 242, 257
granulation, 391, 444, 448, 450, 452
Grave Circle A, 206, 284, 285, 330, 333, 448, 652, 671, 672
Grave Circle B, 284, 285, 330, 672
graves, 3, 58, 86, 87, 88, 103, 107, 173, 208, 214, 216, 244, 247, 277, 278, 279, 280, 282, 284, 285, 296, 309, 311, 330, 446, 447, 448, 450, 498, 512, 525, 526, 527, 567, 600, 602, 604, 617, 619, 623, 634, 635, 636, 646, 651, 652, 667, 672, 678, 684, 693, 695, 696, 702, 731, 747, 753, 765, 783, 786, 814, 826
Gray Minyan, 417, 618, 666, 667, 694, 713
Great Green, 822, 823, 824
greave(s), 308, 311, 813
Greenland, 7, 465, 467
griffi n(s), 225, 227, 228, 229, 231, 232, 242, 255, 265, 266, 299, 323, 325, 331, 333, 450, 537, 685, 686, 714, 755, 757, 823, 834
Grotta, 14, 18, 86, 87, 88, 90, 129, 160, 164, 165, 166, 168, 174, 466, 752
Grotta-Pelos, 14, 18, 86, 87, 90
ground looms, 431
ground stone, 388
groundwater, 55
guard stand, 205
Gulf of Ierapetra, 176
Gulf of Naples, 891, 893, 894
Gurob, 824, 828
gypsum, 190, 193, 194, 200, 204, 223, 257, 533, 534, 537, 540, 577
haematite, 225, 325, 525
Haghia Aikaterini Square, 519, 520
Haghia Photia, 87
Hagia Triada (see Ayia Triada)
Hala Sultan Tekke, 374, 377
Halasmenos, 842
Hammurabi, 833
Handmade Burnished Ware, 157
handmade pottery, 31, 776, 813
Hatti, 835, 840
Hattusa, 857, 858, 885
Hattusili III, 479
hearth, 197, 201, 202, 203, 242, 244, 254, 263, 264, 268, 269, 330, 520, 565, 566, 567, 605, 622, 638, 663, 684, 686, 693, 725, 726, 729, 742, 776, 813, 841
Helike, 59
Hellespont, 480, 849
helmet(s), 228, 284, 308, 309, 310, 360, 526, 622, 636, 686, 824, 827
Hera, 218, 271, 621, 681
Herculaneum, 457
Hermes, 271, 621
Herodotus, 6, 476, 477, 478, 480
Hesiod, 3, 4, 5
heterarchy, 192, 245
hieroglyphic, 120, 340, 346, 856
Hieroglyphic, 71, 118, 120, 319, 320, 321, 322, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 351, 356, 533, 536, 561, 562, 834, 856
Hieroglyphic Deposit, 342, 346, 349, 536
hippopotamus, 319, 825, 826, 827, 864, 867
Hisarlık, 3, 9, 477, 478, 849, 850, 856, 885
Hittite(s), 20, 117, 157, 297, 299, 334, 478, 479, 480, 484, 488, 489, 527, 766, 809, 833, 835, 840, 853, 855, 856, 857, 858, 869, 884, 885
Hittite empire, 479, 488, 489, 840, 858
hoard, 61, 207, 647, 693, 743, 762, 864
Homer, 4, 5, 6, 8, 305, 313, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 582, 671, 680, 801, 849, 850, 856
honey flint, 59
horns of consecration, 190, 192, 196, 200, 204, 231, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 268, 270, 433, 523, 578, 622, 781, 812
House BG, 202
House D, 230, 565
House of Kadmos, 698, 701
House of the Frescoes, 225
House of the Ladies, 196, 228
House of the Oil Merchant, 622
House of the Tiles, 59, 61, 202, 601, 602, 662, 663, 664, 667, 742
house tomb, 75, 190, 214, 251, 443, 560, 580
hub, 58, 114, 190, 193, 500, 501
hybrid, 295, 419, 510, 526, 546, 743, 884
(p. 916) Ialysos, 6, 415, 433, 768, 775, 776, 777, 779, 784, 785, 786, 787, 788
Iasos, 126, 433, 763, 766, 878, 879, 880, 881, 882
Iberian peninsula, 897
ice cores, 7, 460, 465, 466, 467
Idalion, 373
ideograms, 311, 356, 362, 364, 366, 367, 435
Ikaria, 767
Iklaina, 144, 687
Iliad, 3, 305, 313, 438, 476, 477, 481, 849, 856, 857
Ilion, 477, 478, 480, 849, 850, 851, 853, 856, 857
Ilios, 479, 849, 857
Ilium, 477, 849
Ingot God, 812
ingots, 153, 296, 300, 375, 390, 511, 577, 743, 799, 800, 801, 802, 807, 812, 857, 862, 864, 865, 866, 867, 869, 870, 896, 897
inhumation, 173, 278, 646, 731, 753
Inscribed Hieroglyphic, 321
international style, 8, 839
intramural burial, 277, 282
invasion, 54, 59, 102, 153, 154, 155, 480, 483, 484, 487, 488, 578, 644, 665
Iolkos, 358, 419, 485
Ionian migration, 167, 483, 484
Ios, 84, 88, 90, 768
Iria, 300
iron, 176, 225, 307, 391, 394, 395, 417, 433, 486, 800, 814, 828
Iron Age, 4, 11, 20, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 207, 288, 307, 373, 380, 411, 420, 484, 487, 652, 653, 731, 801, 814, 815, 840, 841, 842, 856
irregular nodule, 346, 349
Island Sanctuaries Group, 332
Italy, 106, 141, 157, 180, 297, 330, 387, 415, 419, 420, 422, 466, 475, 481, 489, 541, 813, 872, 890, 891, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899
ivory, 119, 121, 145, 208, 211, 214, 215, 242, 266, 291, 294, 297, 309, 319, 320, 321, 375, 394, 396, 397, 398, 421, 486, 511, 518, 525, 526, 561, 574, 576, 577, 578, 580, 605, 636, 664, 675–693, 695, 701, 702, 703, 716, 719, 757, 787, 814, 825, 827, 839, 864, 867, 872, 896, 897
İmir, 878
Kadmeia, 690, 691, 694, 696, 698, 699, 700, 701, 702
Kadmeion, 296, 698, 699, 700
Kakavatos, 202
Kalamata, 680, 681
Kalapodi, 173, 174
Kalavassos–Ayios Dhimitrios, 374, 375, 379, 381, 382
Kallikatsou, 768
Kallithea, 174, 311, 623
Kalopsidha, 808, 809
Kalou Temenous, 216
Kalymnos, 763, 765, 766, 767, 768, 769, 777, 840
Kamares Cave, 7
Kamares ware, 7, 15, 19, 114, 245, 295, 394, 513, 576
Kamilari, 191, 216, 593
Kamini, 166, 168, 174
Kampos, 14, 58, 70, 86, 87, 768
Kandia, 599
Karataş Semayük, 763
Karpathos, 766, 767, 770, 786, 787
Karphi, 157, 217
Karystos, 620
Kaş 862
Kasos, 766, 767, 770
Kastanas, 176, 179, 651
Kastelli, 176, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 702, 768
Kastelli Pediada, 176
Kastri, 14, 16, 21, 58, 70, 84, 85, 86, 89, 90, 129, 157, 202, 295, 519, 571, 572, 574, 579, 582, 632, 638, 651, 665, 743, 744, 753, 754, 879
Kastri Group, 16, 21, 70, 85, 86, 89, 90, 743
Kastrokefala, 157
Kastroulia, 104, 105, 635
Katarrachaki, 636
Kato Englianos, 684
Kato Symi, 215
Kato Zakro, 151, 153, 192, 193, 194, 224, 253, 256, 257, 296, 320, 322, 323, 324, 332, 342, 445, 509, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 546, 550, 564, 565, 571, 577
Katsamba, 37, 226, 461, 548
Kavos, 84, 87, 90, 91, 92, 214
Kavos Daskaleio, 214
Kavousi, 176, 196, 197, 217
Kavousi-Kastro, 197
Kavousi-Vronda, 197
Kazarma, 333, 450
Kea (see also Keos), 14, 40, 41, 84, 86, 88, 89, 127, 129, 131, 160, 162, 163, 164, 195, 207, 211, 214, 330, 433, 549
Kea Kephala, 41
(p. 917) Keftiu, 20, 299, 388, 445, 462, 822, 823, 824, 828
Keftiu bean, 828
Keftiu language, 823
Keftiu ships, 824
Kenamun, 872
Keos (see also Kea), 142, 228, 229, 278, 433, 434, 764
Kephala, 40, 41, 42, 67, 69, 70, 72, 73, 86, 175, 278, 317, 529, 532, 534, 579, 580, 739
Kephalovrysi, 638
Kerameikos, 173
kernos, 190, 197, 268
Keros, 14, 70, 84, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 214, 615, 767
Keros Hoard, 92, 214
Keros-Syros, 14, 70, 86, 87, 89, 90, 615, 767
Khalasmenos, 176
Khamaizi, 215
Khamalevri, 175
Khania, 149, 151, 153, 154, 155, 175, 216, 240, 342, 358, 360, 361, 368, 484, 518, 519, 520, 521, 523, 524, 526, 527, 605, 607
Khosti, 164, 168
Khyan, 823
kiln(s), 57, 201, 269, 388, 392, 394, 501, 517, 572, 576, 589, 591, 592, 701, 746, 785, 880, 882, 896, 897
Kirrha, 57, 141, 415
Kissonerga Mosphilia, 807
Kition, 374, 377, 379, 382, 812, 813, 814
Kitsos, 41, 739
Klazomenai, 766
Klazomenai-LimanTepe, 766
Knidos, 436, 549, 766
Knossos, 3, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 83, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 127, 143, 144, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 176, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 203, 217, 224, 225, 226, 229, 230, 232, 240, 242, 245, 246, 252, 253, 255, 256, 257, 259, 272, 285, 293, 294, 295, 297, 299, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 317, 318, 319, 320, 321, 324, 325, 326, 329, 332, 334, 335, 336, 337, 341, 342, 346, 349, 357, 358, 360, 361, 362, 365, 366, 367, 389, 392, 394, 396, 397, 398, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 413, 418, 419, 431, 432, 433, 436, 461, 484, 497, 504, 505, 506, 510, 511, 513, 514, 516, 518, 521, 524, 525, 526, 529, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 546, 548, 549, 556, 564, 565, 566, 572, 574, 578, 582, 583, 585, 587, 590, 592, 593, 638, 681, 683, 685, 782, 784, 823, 824, 825, 826
Koilada, 646
koiné, 58, 419, 420, 897
Kolonna, 54, 58, 61, 99, 103, 104, 107, 202, 284, 417, 444, 664, 665, 666, 737, 739, 742, 743, 744, 745, 746, 747
Kolophon, 766
Kom el-Hetan, 299, 523, 823, 835
Kommos, 115, 153, 154, 157, 224, 495, 543, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 590, 592, 813, 826, 899
Kontokefalo, 770
Kontopigado, 58
Kopais, 614, 619, 620, 621, 622, 690
Kopais basin, 620
Kophinas, 216
Korakou, 6, 53, 144, 415, 487, 664
Korfos, 144
Koroneia, 614
Koryphasion, 683
Kos, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 777, 779, 781, 784, 786, 827, 840, 880
Koukounaries, 165, 166, 168, 174
kouloures, 114, 191, 192, 534, 537, 587
Koumasa, 75, 214, 251, 408, 558
Koumasa ware, 408
Kouphovouno, 34, 60, 282, 634, 635
Kouros, 149, 574, 577, 578
Kreusis, 358, 619
Kriaritsi, 55, 56
Krisa, 141, 202, 415, 486
Krokeai, 631
Kydonia, 518, 523, 524, 526, 527, 823
kyklos, 126
Kyklos, 217
Kynortion Hill, 269
Kynos, 174
Kyprianon, 631
Kyrenia, 804, 809
Kythera, 142, 295, 433, 519, 631, 632, 633, 634, 638, 667, 823
Kythnos, 86, 293, 389, 666, 807
Lachania, 788
Laconia, 60, 61, 105, 141, 142, 200, 202, 206, 277, 282, 285, 417, 418, 419, 448, 487, 631, 632, 633, 634, 636, 638, 639, 664, 666, 714, 718
Ladies in Blue, 225
Lady in Red, 225
Lahun, 7
Lakkes, 766
land degradation, 54, 101, 602
land route, 59, 833, 857
Laomedon, 477
lapis lacedaemonius, 325, 332, 388, 631
lapis lazuli, 231, 291, 449, 701, 702, 833, 852, 867
(p. 918) Lapithos Vrysi tou Barba, 808
larnakes, 260, 281, 287, 412, 580, 623, 624, 703, 770
Late Bronze Age, 8, 11, 12, 14, 20, 22, 24, 84, 99, 115, 137, 139, 142, 177, 180, 190, 191, 192, 215, 244, 284, 293, 296, 305, 330, 356, 373, 375, 377, 382, 415, 416, 422, 435, 437, 444, 446, 449, 452, 463, 476, 477, 478, 479, 540, 545, 560, 580, 619, 635, 648, 675, 678, 682, 683, 684, 696, 713, 718, 746, 755, 768, 770, 799, 801, 809, 812, 835, 836, 838, 839, 840, 841, 852, 853, 857, 862, 865, 869, 870, 872, 874
Late Cycladic, 12, 14, 132, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 754
Late Cypriot, 379, 382, 459, 463, 805, 809, 814
Late Helladic, 6, 12, 13, 16, 19, 20, 22, 139, 140, 143, 146, 171, 203, 205, 216, 294, 296, 416, 443, 445, 446, 448, 449, 458, 483, 666, 672, 693, 696, 713, 714, 716, 717, 718, 724, 725, 726, 729, 746, 769, 770, 893, 894, 895
Late Helladic IIIC, 6, 146, 443, 448, 718, 895
Late Minoan, 4, 12, 14, 15, 16, 20, 22, 127, 149, 151, 171, 322, 408, 410, 411, 412, 413, 418, 445, 458, 459, 468, 513, 533, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 545, 549, 558, 713, 718, 781, 783
Late Minoan IA, 4, 12, 16, 22, 411, 458, 459, 468, 533, 713, 781, 783
Late Minoan IB, 14, 16, 20, 22, 151, 411, 458, 468, 536, 537, 538, 539, 540, 718
Late Minoan IIIC, 171, 413
Late Neolithic, 85, 201, 278, 330, 405, 406, 431, 543, 558, 739, 752, 775, 851
Late Palatial, 173, 725
Laurion, 446, 602, 712, 713, 718, 784
lawagetas, 231, 360, 686
LB I, 604
LB III, 156
LB IIIA, 396
LBA, 176, 300, 388, 394, 396, 397, 599, 619, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 671, 672, 698, 702, 757, 763, 764, 768, 769, 770, 777, 778, 779, 780, 781, 783, 784, 785, 814, 822, 824, 837, 893
LC I, 160, 161, 162, 163, 165, 168, 169, 207, 227, 434, 805, 809
LC II, 160, 161, 169, 810, 812
LC III, 160, 161, 162, 166, 167, 168, 169, 379, 812, 813, 814, 815
lead, 54, 70, 83, 99, 106, 152, 293, 308, 387, 389, 391, 444, 446, 447, 521, 536, 565, 617, 652, 675, 712, 713, 718, 743, 758, 769, 784, 800, 802, 807, 808, 812, 866, 882
Lebena, 318, 407
Lebena ware, 407
Lefkandi, 16, 56, 57, 58, 59, 60, 89, 162, 173, 421, 452, 486, 487, 615, 639, 665, 691, 743, 744, 753, 788, 842, 879, 899
Lefkas, 55, 56, 58, 279, 282
Lefkes, 768
Leftoporos, 767
Leipsoi, 766, 768
Lemnos, 58, 293, 443, 452, 753, 777, 851
Lerna, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 71, 100, 101, 103, 106, 202, 270, 282, 600, 601, 602, 603, 633, 634, 660, 661, 662, 664, 665, 666, 667, 672, 682, 739, 742, 743, 744, 746, 777, 879
Leros, 766
Levant, 8, 20, 153, 156, 291, 299, 383, 416, 418, 419, 420, 422, 448, 577, 787, 809, 813, 814, 822, 824, 832, 833, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 867, 869, 874, 890, 894
LH I, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 132, 140, 141, 142, 162, 202, 285, 330, 331, 333, 337, 339, 417, 421, 458, 461, 603, 604, 618, 636, 666, 667, 694, 695, 696, 743, 746, 747, 751, 826, 827, 833, 893
LH II, 107, 140, 142, 143, 202, 230, 264, 285, 269, 330, 331, 332, 333, 334, 337, 339, 356, 437, 603, 604, 621, 636, 698, 702, 725, 746, 837
LH IIA, 153, 160, 164, 230, 331, 417, 418, 458, 462, 702, 746, 764, 826, 828
LH IIB, 164, 418, 459, 702, 765, 785, 786
LH III, 142, 206, 269, 286, 295, 337, 605, 667, 766
LH IIIA, 145, 160, 230, 264, 269, 286, 296, 332, 604, 605, 636, 701, 717, 725, 746, 769, 838, 841, 894
LH IIIA1, 164, 167, 168, 171, 204, 206, 216, 240, 418, 638, 702, 779, 786, 787, 825, 880
LH IIIA2, 18, 143, 154, 167, 168, 216, 418, 419, 420, 459, 621, 622, 667, 698, 699, 701, 746, 763, 765, 769, 770, 785, 786, 787, 825, 826, 827, 828, 837
LH IIIB, 139, 145, 168, 173, 174, 175, 178, 204, 230, 232, 266, 267, 268, 269, 284, 288, 335, 379, 416, 419, 420, 485, 605, 606, 621, 623, 624, 639, 667, 701, 702, 717, 746, 747, 766, 768, 788, 813, 837, 840, 895
LH IIIB1, 165, 419, 621, 698, 700, 701, 725, 765, 786
LH IIIB2, 18, 165, 174, 175, 178, 240, 419, 420, 621, 698, 700, 701, 726, 728, 729, 751, 837
LH IIIC, 6, 18, 146, 161, 162, 166, 168, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 207, 232, 267, 268, 379, 416, 420, 421, 607, 621, 639, 667, 698, 701, 702, 729, 730, 731, 747, 763, 765, 766, 768, 769, 788, 827, 837, 840, 841, 895
Libya, 379
lichen, 828
Light-on-Dark Ware, 408, 409, 410, 411
(p. 919) Light-painted, fine-polished ware, 53
lightwell, 151, 193, 196, 520, 563
Liman Tepe, 85, 89, 878
lime, 223, 224, 225, 395, 504, 663, 699, 782
limestone, 191, 192, 200, 206, 223, 232, 521, 525, 539, 559, 560, 571, 582, 624, 677, 680, 683, 699, 714, 767, 828, 853
Linear A, 71, 120, 151, 152, 154, 163, 196, 246, 252, 321, 322, 334, 340, 342, 343, 344, 345, 346, 349, 350, 351, 356, 357, 362, 364, 365, 366, 380, 499, 500, 505, 510, 511, 519, 520, 536, 540, 571, 574, 576, 585, 757, 784, 834, 880
Linear B, 5, 113, 114, 143, 144, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 205, 231, 242, 244, 246, 263, 266, 267, 271, 272, 273, 297, 308, 311, 312, 325, 334, 335, 340, 341, 343, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 351, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 368, 380, 381, 397, 398, 412, 421, 435, 436, 437, 476, 484, 485, 486, 487, 497, 500, 504, 505, 506, 518, 524, 533, 535, 540, 556, 567, 582, 593, 605, 619, 621, 637, 638, 673, 677, 678, 681, 682, 683, 685, 686, 687, 698, 699, 757, 823, 836, 890
Linear B tablets, 5, 113, 114, 144, 154, 155, 263, 271, 272, 273, 297, 308, 311, 312, 343, 357, 359, 361, 365, 366, 368, 397, 436, 485, 487, 497, 504, 506, 518, 524, 556, 637, 638, 673, 687, 823, 836
linen, 311, 367, 435, 436, 437, 827, 842
lion(s), 9, 206, 231, 232, 242, 265, 284, 295, 307, 319, 323, 331, 332, 337, 526, 671, 675, 678, 685, 686
Lion Gate, 9, 206, 265, 284, 331, 332, 671, 675, 678
Lipari, 894, 895
Lithares, 57, 58, 214, 615, 616, 617
Lithosouros, 810
Little Megaron, 724, 725, 726, 729
Little Palace at Knossos, 195, 784
LM I, 7, 114, 130, 132, 133, 150, 151, 152, 153, 154, 160, 162, 164, 215, 224, 229, 246, 259, 320, 322, 323, 325, 333, 341, 342, 356, 405, 410, 411, 412, 418, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 465, 469, 499, 501, 503, 511, 515, 516, 517, 519, 520, 521, 523, 534, 543, 563, 564, 565, 566, 572, 574, 576, 577, 590, 604, 764, 768, 770, 779, 826, 827, 833, 880
LM IA, 7, 130, 132, 133, 151, 152, 153, 154, 160, 162, 410, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 465, 469, 499, 501, 511, 515, 516, 517, 520, 521, 563, 564, 565, 566, 574, 576, 590, 764, 768, 770, 779, 833, 880
LM IB, 150, 152, 153, 154, 160, 164, 215, 229, 259, 320, 322, 323, 341, 342, 405, 410, 411, 459, 460, 461, 462, 501, 506, 511, 516, 517, 519, 520, 523, 564, 565, 566, 572, 574, 576, 577, 590, 604, 770, 826, 827, 880
LM II, 114, 150, 151, 153, 154, 164, 216, 240, 285, 325, 405, 411, 418, 459, 461, 462, 463, 474, 498, 501, 503, 508, 516, 520, 523, 525, 540, 564, 566, 574
LM III, 151, 155, 156, 197, 260, 412, 503, 505, 516, 518, 523, 524, 526, 545, 546, 562
LM IIIA, 150, 151, 155, 157, 231, 329, 415, 417, 422, 505, 508, 510, 512, 514, 520, 522, 526, 528, 543, 550, 573, 575, 574, 577, 578, 598, 829, 830
LM IIIA1, 154, 325, 411, 412, 501, 503, 506, 566, 574, 576, 592, 826
LM IIIA2, 150, 151, 154, 155, 411, 503, 504, 505, 506, 516, 517, 526, 548, 566, 567, 574, 826
LM IIIB, 150, 155, 157, 175, 216, 217, 240, 405, 411, 412, 504, 506, 516, 524, 541, 543, 546, 549, 564, 567, 574, 593, 899
LM IIIB1, 150, 155, 412
LM IIIB2, 150, 157, 175, 216, 405
LM IIIC, 150, 157, 175, 176, 197, 216, 217, 411, 413, 505, 506, 527, 567, 574, 593, 841
local evolution, 54
Locris, 57, 419
logograms, 118, 343, 344, 346, 349, 350, 356, 362
London Medical Papyrus, 823, 828
loom, 430, 433, 434, 435, 520, 785
loomweight(s), 118, 121, 346, 397, 431, 432, 433, 434, 435, 437, 509, 520, 535, 546, 549, 566, 577, 693, 695, 699, 777, 785, 841, 842, 880
Loomweight Basement, 118, 119, 433, 535
Lothico, 767
lustral basin, 152, 153, 163, 192, 193, 194, 195, 196, 227, 257, 260, 271, 519, 521, 533, 564, 565, 566, 576, 589, 591
Lustrous Decorated, 106, 417, 422, 667, 747
Maa Palaeokastro, 813
Macedonia, 33, 53, 54, 55, 56, 100, 106, 141, 143, 171, 176, 179, 293, 416, 422, 643, 644, 646, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654
mainland Greece, 53, 54, 61, 189, 201, 208, 292, 296, 305, 503, 505, 614, 633, 636, 664, 673, 718, 719, 737, 814, 820, 832, 890, 893, 894
Makelli, 787
Makria Vounara, 779, 785, 786
Makronisos, 712
Malia, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 151, 152, 157, 191, 192, 193, 194, 215, 216, 224, 240, 244, 254, 256, 281, 295, 306, 318, 321, 333, 341, 346, 349, 358, 396, 433, 444, 522, 535, 546, 556, 558, 559, 560, 561, 564, 565, 566, 567, 585, 587, 590, 782
Malkata, 824
Malta, 897
Malthi, 102, 103, 635, 636
(p. 920) Mandalo, 644
Manetho, 820
Marathon, 58, 103, 126, 141, 713
marble, 83, 85, 86, 87, 88, 91, 205, 211, 279, 286, 521, 617, 648, 665, 693, 713, 739, 743, 752, 763, 767, 768, 784
Mari, 192, 446, 809, 833
Marine Style, 411, 566, 576
Maritsa, 788
Marki Alonia, 806, 808
Markiani, 84, 86, 87, 88, 89, 90
Maroulas, 86
Marsa Matruh, 825
masonry, 144, 189, 192, 195, 196, 200, 207, 243, 286, 503, 533, 537, 538, 539, 541, 547, 571, 585, 616, 624, 636, 683, 687, 698, 699, 714, 715, 716, 719, 722, 755, 810, 812
Master Impression, 149, 258, 523
Master of Animal(s), 325, 525
Mavrospilio, 216
MB II, 833, 834
MB III, 604
MBA, 101, 205, 397, 603, 617, 619, 634, 635, 648, 650, 652, 693, 694, 695, 696, 737, 763, 768, 777, 778, 780, 781, 784, 893, 895
MC, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 160, 161, 805, 807, 808, 809
MC III, 805, 808, 809
medallion, 321, 510
Medinet Habu, 177, 813, 840
Megali Magoula, 103
Megalo Chorio, 766
Megalopolis, 631
megaroid, 197, 201, 695
megaron, 39, 56, 144, 197, 200, 202, 203, 204, 206, 208, 231, 242, 244, 264, 265, 268, 270, 503, 505, 591, 605, 618, 622, 636, 638, 677, 686, 694, 713, 719, 725, 726, 729, 776, 851, 853
Mehmet II, 481
Melathria, 638
Melian Cycladic White, 127
Melos, 14, 58, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 126, 128, 131, 160, 163, 165, 174, 195, 196, 214, 228, 633, 753, 767, 827, 879
Memphis, 823, 828, 839
Menelaion, 142, 201, 202, 203, 232, 334, 418, 486, 634, 635, 636, 637, 638, 639
Menelaus, 475, 477
Mesaoria, 804, 806
Mesara, 119, 190, 191, 216, 245, 295, 318, 333, 342, 343, 366, 392, 409, 443, 495, 504, 505, 506, 543, 548, 562, 582, 590, 591, 592, 593, 783, 825
Mesaria, 762, 765
Mesolithic, 31, 86, 277
Mesopotamia, 291, 822, 833, 852, 866, 869
Messenia, 60, 141, 142, 144, 205, 206, 285, 286, 358, 360, 417, 418, 419, 437, 448, 486, 488, 631, 633, 634, 635, 638, 639, 666, 683, 714, 715, 716, 719, 893
metals, 42, 119, 145, 291, 375, 387, 388, 389, 390, 391, 449, 484, 488, 549, 631, 754,